Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

banglangtimtimBằng lăng hoa sao cứ là màu tím
Tím dấu yêu đong đầy trong ánh mắt
Tím dịu dàng nâng khóm lá biếc xanh
Tím mơn man cơn gió hạ ru chiều...

Tím dịu êm nâng cánh phượng rực hồng
Tím khe khẽ nụ cười... Ôi!... thắm đượm
Tím bên đời hương sắc thật tuyệt vời
Tràn sắc tím dịu khung trời rực lửa...

Màu hoa tím rơi đầy trên lối cỏ
Dáng ai về!... khung cửa nhỏ dấu yêu
Tím bâng khuâng khắc lên cây chiều ấy 
Tím học trò gieo sợi nhớ ngày thơ...

Ôi!... Màu tím dịu êm
Tím khe khẽ nụ cười
Tím biêng biếc bên đời
Sắc tím dịu khung trời
Tím hồn anh em ơi!...

Bằng lăng hoa nhuộm tím mỗi buổi chiều
Từng bước nhẹ dưới hàng cây gợi nhớ
Nhớ ngày nào hai đứa bước chung đôi
Tay ai khẽ tìm tay ai vụng dại...

Màu hoa tím xôn xao trong gió
Hương bằng lăng thoảng ước mơ xa
Đem yêu thương đong đầy cho tất cả
Thật dịu kỳ màu hoa tím tôi yêu... 

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

banglangtimtim
Baèng laêng hoa sao cöù laø maøu tím
Tím daáu yeâu ñong ñaày trong aùnh maét
Tím dòu daøng ru khoùm laù bieác xanh
Tím môn man ôn gioù haï ru chieàu...

Tím dòu eâm naâng caùnh phöôïng röïc hoàng

Tím khe kheõ nuï cöôøi... OÂi!... thaém ñöôïm
Tím beân ñôøi höông saéc thaät tuyeät vôøi
Traøn saéc tím dòu khung trôøi röïc löûa...

Maøu hoa tím rôi ñaày treân loái coû

Daùng ai veà!... khung cöûa nhoû daáu yeâu
Tím baâng khuaâng khaéc leân caây chieàu aáy
Tím hoïc troø gieo sôïi nhôù ngaøy thô...

OÂi! Maøu tím dòu eâm

Tím khe kheõ nuï cöôøi
Tím bieâng bieác beân ñôøi
Saéc tím dòu khung trôøi
Tím hoàn anh em ôi!...

Baéng laêng hoa nhuoäm tím moãi buoåi chieàu

Töøng böôùc nheï döôùi haøng caây gôïi nhôù
Nhôù ngaøy naøo hai ñöùa böôùc chung ñoâi
Tay ai kheõ tìm tay ai vuïng daïi...

Maøu hoa tím xoân xao trong gioù

Höông baèng laêng thoaûng öôùc mô xa
Ñem yeâu thöông ñong ñaày cho taát caû
Thaät dòu kyø... Maøu hoa tím toâi yeâu... 

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

motminh*Quaùn nhoû chieàu nay vaéng moät ngöôøi
Caø pheâ töøng gioït soùng saùnh rôi
Ngaäp ngöøng chöa noùi ñaønh choân kín
Vaït naéng ñi hoang chieàu buoâng lôi...
.
Chieác gheá quen thuoäc anh thöôøng ngoài
Cheânh veânh moät goùc sao ñôn coâi
Mình em laëng leõ oâm noãi nhôù
Gioù chuyeån muøa sang...nghe boài hoài...
.
Söôøn ñoài töøng ñoùa hoa haøm tieáu
Xoøe caùnh ru mình trong coâ lieâu
Daáu yeâu chieác laù coøn soùt laïi
Lìa caønh xao xuyeán...bieát bao ñieàu...
.
Caây giôø ngô ngaùc tìm chieác laù
Ñöùng giöõa trôøi ñoâng söông bao la
Xoân xao xuoáng thaáp maây khe kheõ
Vaït naéng veà ñaâu?...cuoái trôøi xa... 

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

yeuYeâu gioït söông sôùm ngaát ngaây
Bình minh laáp laùnh ñong ñaày nieàm tin
Töøng gioït ... töøng gioït maõi tìm
Thaám vaøo loøng ñaát laëng im beán chôø...
.
Yeâu sao nhöõng saùng öôùc mô
Nhöõng chieàu ñeán lôùp vu vô beân ngöôøi
Ñoäng vieân nhau ñaït ñieåm möôøi
Tan tröôøng soùng böôùc hoa cöôøi xoân xao ...
.
Yeâu em gioïng haùt ngoït ngaøo
Dòu daøng goùt nheï lao xao treân ñöôøng
Yeâu ñoâi maét tím deã thöông
Laïc trong coå tích khu vöôøn dòu eâm ...

Yeâu chuoãi ngaøy thaùng eâm ñeàm
Moãi chieàu hong suoái toùc meàm beân ai?
Gioù ñöa thoang thoaûng höông nhaøi
Hoaøng hoân nhuoäm tím khoan thai nhòp nhaøng ...
.
Yeâu ñoàng luùa chín giöõa laøng
        Daùng Meï thaáp thoaùng dòu daøng neùt duyeân
          Meï khuyeân con giöõ haïnh chuyeân
    Loøng Meï bieån roäng naâng thuyeàn con troâi ...
.
            Yeâu nhöõng vì sao ñoåi ngoâi
     Chaép tay caàu nguyeän boài hoài xoân xao
     Daáu yeâu kyù öùc ngoït ngaøo
Thu chieàu buoâng xuoáng ... lôøi trao daët dìu ...


 

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

muachieu***


"Chiều mưa ngày ấy đường xa
Anh về lặng lẽ phôi pha riêng lòng"
Bâng khuâng gửi chút nhớ mong
Em phương trời mới đục, trong bến đời...

Mưa chiều thánh thót buông lời
Mong cho bến cũ... Người ơi!... Ấm lòng
Chiếc khăn gió ấm chiều đông
Tiết trời trở rét mênh mông nhớ về...

Ngày nào khắp nẽo đường quê
Tung tăng chân sáo đi... về có nhau
Lời hứa "Mãi mãi ngàn sau"
Phải chăng nay đã nát nhàu... thời gian...

Thu qua đông cũng phai tàn
Góc nhỏ một đóa linh lan vẫn chờ
Trót yêu nên đã dại khờ
Đợi người đợi mãi... Trong mơ gọi thầm...

Vườn cây nay đã xanh mầm
Xinh xinh kìa đóa hoa tầm xuân xanh
Mưa chiều từng giọt long lanh
Xuôi theo dòng nước lượn quanh đợi chờ...

Hoàng hôn nhuộm tím trang thơ
Nhuộm tím cả những ước mơ dịu dàng
Dặt dìu khúc nhạc thênh thang
Nhòe màu mực tím... mơn man... Tìm về!...
 

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

yeu


 Yeâu bieån daïo khuùc ngheâ thöôøng
Bình minh vaït naéng yeâu thöông cuøng thuyeàn
Yeâu coâ em gaùi daùng duyeân
Yeâu chieàu hong maùi toùc huyeàn buoâng lôi...
.
Yeâu sao daùng lieãu beân ñôøi
Loái moøn nhaët tím goùt haøi xinh xinh
Hong gioøn vaït naéng lung linh
Gom gom sôïi nhôù boùng hình yeâu thöông...
.
Yeâu ñoâi maét bieác vaán vöông
Lay lay côn gioù ñöa höông nheï nhaøng
AÙng maây xuoáng thaáp môn man
Thì thaàm vaït naéng coøn vaøng hay khoâng?...
.
Yeâu khung trôøi roäng meânh moâng
Töøng caùnh eùn nhoû traùnh ñoâng trôû veà
Ñoàng noäi nôû traéng bôø ñeâ
Caønh cao chim hoùt ... ñöôøng queâ dòu daøng...
.
Yeâu luoân nhöõng chieác laù vaøng
Thu veà trôû gioù lang thang phöông trôøi
Vuøng ñaát aám aùp goïi môøi
Hoøa vaøo loøng ñaát khoâng lôøi than van...
.
Yeâu con thuyeàn nhoû lang thang
Bình minh thöùc giaác môn man soùng tröôøn
Yeâu coâ em gaùi deã thöông
Goùt sen vôøn soùng vaán vöông mô maøng...  

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

giotthuonggiotnho


Hoàng hôn vt nng nh vương
Nốt trầm dìu dặt nẽo đường tím xưa
Nh thương biếmy cho va
Âm thầm ngồi đếgit mưa cui mùa...

Lạnh lòng trước ngn gió lùa
Bây gi em biết vui đùa cùng ai!
Đâu rồi cánh cánh tím em cài
Chạnh lòng buông git ngn dài không tên ...

Xôn xao ni nh lênh đênh
Từng bước như th qua gnh chơi vơi
Bâng khuâng trước bin buông lơi
Thuyn nan r sóng chân trmãi mê ...

Gót hài nhẹ bước đi v
Con đường sao c lê thê thế này
Phương xa người hỡi có hay
 Hoàng hôn vt nng lay lay tím chiều....

Mt mình ta vi bao điều
Mt chút se lnh gợi nhiều nh thương
Nh ngày chung bước trêđường
B vai đủ rng yêu thương mt tri ...

Xòe tay em đếm git rơi
Bâng khuâng li cũ chơi vơi nát nhàu
Lng thinh em vi nđau
Anh phương trời ấy ... ai lau l su ...

Thu chiều chiếc lá phai màu
Giọt buồn vương nhẹ mt nâu du dàng
Tng bước tng bước lang thang
Mõi mòn trông áng mây ngàêm trôi ...

Nhớ sao cái tha tinh khôi
Cà phê sóng sánh sườđồi chênh vênh
Lng trong khúc nhc mông mênh
Vẹn nguyên ni nh không tên dạt dào ...

Miên man kí ức ngọt ngào
Git mưa thánh thót xôn xao đợi ch
Giọt buồn tri dy vu vơ
Git thương git nh git ch ... Ngườơi!...

blogThuThuat http://quangcherry.tk